اداره كل اداري و مالي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
ورود كاربران
مقررات و آيين نامه ها
دوشنبه 17 آبان 1389 نمونه فرم قرارداد كار معين

 

                                                                                           فرم قرارداد كار معين (مشخص)

                                               (موضوع مصوبه شماره 43309/42450 مورخ 12/02/1388 هيات محترم وزيران)

 فرم قرارداد كار موقت                                                                      فرم شماره                        معاونت توسعه مديريت و يرمايه انساني رئيس جمهور

1-نام دستگاه(كارفرما):استانداري خراسان شمالي

2-شماره شناسه فرد:

3-نام و نام خانوادگي طرف قرارداد:

4-نام پدر:

5-تاريخ تولد: 

6-جنسيت:

7-محل تولد:

8-محل صدور شناسنامه:

9-كد ملي:

10-وضعيت تاهل:

10-تعداد فرزندان:

11-مدرك تحصيلي:

12-رشته تحصيلي:

13-وضعيت نظام وظيفه:

14-واحد سازماني:

15-عنوان شغل:

16-نوع قرارداد:     جديدnتمديد*اصلاح*

17-گروه شغلي:

18-وضعيت ايثارگري:

محل جغرافيايي خدمت:

19-مدت قرارداد: از تاريخ:  1/1/1393            تا تاريخ:29/12/1393

20-محل اجراي قرارداد:استانداري خراسان شمالي

21-موضوع قرارداد:به موجب اين قرارداد تعيين امور مشخص (وظايف و مسئوليت ها )از سوي دستگاه(كارفرما)صورت مي گيرد

22-دستمزد ماهيانه به شرح عوامل زير تعيين مي شود:

وجوه موضوع اين قرارداد در صورت انجام كار موضوع قرارداد و گواهي واحد مربوطه با رعايت مقررات مالي و پس از كسر كسور قانوني و حق بيمه تامين اجتماعي از محل اعتبارات قابل پرداخت است.

تبصره 1-عيدي و پاداش سال (عيدي)بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران قابل پرداخت است

تبصره 2-در صورت ارجاع كار اضافي به طرف قرارداد مجموعا تا سقف مجاز ماهانه با تاكيد مدير مربوطه ودر نظر گرفتن مدت حضور به ازاي هر ساعت معادل يك ساعت دستمزد ماهيانه ((بند الف)) در صورت تامين اعتبارقابل پرداخت است.

الف- حداقل دستمزد

 

ريال

ب-بن كارگري(ماهيانه):

 

ريال

ج-كمك هزينه مسكن (ماهيانه):

 

ريال

د-كمك هزينه اولاد (ماهيانه):

 

ريال

ه-درصد مقطع تحصيلي:

 

ريال

و-ساير:

 

ريال

ي-جمع حقوق (ماهيانه:

 

ريال

23-جمع كل مبلغ در طول مدت قراردادريال

24-طرف قرارداد ازنظر خدمات درماني ،بازنشستگي ،حوادث ناشي از كار و غير آن و ساير خدمات، مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود و حق بيمه مقرر همه ماهه براي قانون تامين اجتماعي  به صندوق ذي ربط واريز خواهد شد.

25-در صورتي كه طرف قرارداد جهت انجام وظايف محوله به ماموريت اعزام گردد به ازاي هر روز ماموريت با ببيتوته معادل 3%و بدون بيتوته معادل 5/1%حد اقل دستمزد با رعايت مقررات مربوط قابل پرداخت است.

26-مدت مرخصي سالانه 30روز در سال مي باشد 5/2 روز در ماه و مرخصي استعلاجي بر اساس ضوابط و مقررات تامين اجتماعي مي باشد. همچنين مرخصي بدون حقوق تا سقف يك ماه در طول مدت قرارداد با موافقت دستگاه مجاز مي باشد.

27-بابت سنوات  پايان قرارداد يك دوازدهم حقوق قابل پرداخت است.

تعهدات قرارداد :

-طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظايف مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام كند.

-طرف قرارداد اقرار مي كند مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337نيست.

-عقد قرارداد هيچ گونه تعهدي مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از سوي دستگاه براي طرف قرارداد ايجاد نمي كند.

-طرف قرارداد مسئول حفظ و نگهداري وسايل و اموال در اختيار است و در صورت ايجاد خسارت دستگاه مي تواند با تشخيص خود من جمله از محل قرارداد خسارات مربوطه را جبران كند.

28-هر كدام از طرفين  قرارداد مي تواند بعد از 30 روز (حد اكثر يك ماه) با اعلام قبلي اين قرارداد را فسخ نمايد

29-مدير واحد مربوطه به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي شود.

30-اين قرار داد در 2 نسخه تنظيم شده كه هر 2نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضا و مهر و ثبت معتبر خواهد بود.

31-تاريخ اجراي قرارداد:

شماره قرارداد      

تاريخ صدور قرارداد:

نام و نام خانوادگي و امضاي طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده دستگاه اجرايي:

 

 

فايلها
فرم قرداد انجام کار مشخص.doc 66.048 KB


خانه | بازگشت |
Guest (Portalguest)


Powered By Sigma ITID.