اداره كل اداري و مالي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
ورود كاربران
مقررات و آيين نامه ها
دوشنبه 17 آبان 1389 نمونه فرم قرارداد كار معين

فرم قرداد انجام كار مشخص در اجراي مصوبه شماره 43309/42450 مورخ 13/02/1388 هيئت محترم وزيران

نام دستگاه ( كارفرما ) :

استانداري خراسان شمالي

 نام و نام خانوادگي طرف قرارداد:                      

                             

 نام پدر :

    

 شماره شناسنامه :

 

 محل تولد :

 

 محل صدور شناسنامه :

      

تاريخ تولد :

 مدرك و رشته تحصيلي :

 

مدرك :

 

رشته تحصيلي :

 

 وضعيت تاهل و عائله مندي :

   

تعداد فرزندان :

 

 وضعيت نظام وظيفه  :

 

1- موضوع قرارداد : به موجب اين قرارداد انجام امور مشخص زير به عهده طرف قرارداد است :

 

                                                                       

2- محل اجراي اين قرارداد طبق توافق طرفين به شرح ذيل مي باشد :

واحد سازماني :  

استانداري خراسان شمالي

محل جغرافيايي محل خدمت :

 

3- مدت اين قرارداد  :

01/01/1389

  تا

29/12/1389

4- حق الزحمه انجام كار مشخص به شرح عوامل زير تعيين ميشود :

وجوه موضوع اين قرارداد در صورت انجام كار موضوع قرارداد و گواهي واحد مربوطه با رعايت مقررات مالي و پس از كسر كسور قانوني و حق بيمه تامين اجتماعي از محل اعتبارات قابل پرداخت.

تبصره 1- عيدي و پاداش سال(عيدي)براساس مصوبه هيئت محترم وزيران قابل پرداخت است.

تبصره 2 در صورت ارجاع كار اضافي به طرف قرارداد مجموعاً تا سقف 120ساعت ماهانه اضافه كار با تاييد مدير مربوطه و در نظر گرفتن مدت حضور  قابل پرداخت است.

تبصره 3- پرداخت هزينه اياب و ذهاب و غذا  براساس حداقل سرانه مصوب دولت و در صورت وجود اعتبار  قابل پرداخت مي باشد

تبصره 4-در صورت وجود اعتبار و رضايت از عملكرد طرف قرارداد وجوهاتي بمناسبت ايام و اعياد مبارك و خجسته قابل پرداخت است

الف كارمزد :

 

ريال

ب-مسكن:

 

ريال

ج بن و خواروبار :

 

ريال

د- حق اولاد :

 

ريال

هـ - ساير : ( بابت همترازي كارمند پيماني همسطح )

 

ريال

و جمع حقوق ماهيانه :

 

ريال

ز - جمع كل مبلغ در طول مدت قرارداد         ريال                  

5- طرف قرارداد از نظر خدمات درماني ، بازنشستگي ، حوادث ناشي از كار و غير آن و ساير خدمات مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود و حق بيمه مقرر همه ماهه براي قانون تامين اجتماعي به صندوق ذيربط واريز خواهد شد .

6- در صورتي كه طرف قرارداد جهت انجام وظايف محوله به ماموريت اعزام گردد به ازاء هر روز ماموريت بابيتوته مبلغ 100000 ريال قابل پرداخت است .

7- مدت مرخصي استحقاقي سالانه 30 روز در سال مي باشد 5/2 روز در ماه و مرخصي استعلاجي براساس ضوابط و مقررات تامين اجتماعي عمل ميگردد .

8- بابت سنوات پايان قرارداد يك ماه حقوق قابل پرداخت است .

9-درصورت موافقت مدير مربوطه و تائيد دستگاه ،طرف قرارداد مي تواند حد اكثر 2ماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد

10- تعهدات قرارداد :

-         طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظايف مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام كند .

-         طرف قرارداد اقرار مي كند مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337 نيست .

-         عقد قرارداد هيچ گونه تعهدي مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از سوي وزارت كشور براي طرف قرارداد ايجاد نمي كند .

-      طرف قرارداد مسئول حفظ و نگهداري وسايل و اموال در اختيار است و در صورت ايجاد خسارت استانداري ميتواند با تشخيص خود من جمله از محل قرارداد خسارات مربوطه را جبران كند .

11- ناظر بر اجراي قرارداد :

مدير واحد مربوطه به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص ميشود .

12- اين قرارداد در 5نسخه تنظيم شده كه هر 5 نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضاء و مهر و ثبت معتبر خواهد بود .

تاريخ اجراي قرارداد            

تاريخ صدور قرارداد :             

شماره قرارداد :             

      نام و نام خانوادگي و امضاء طرف قرارداد                                                                 نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده دستگاه اجرايي

                                                                                                                                                           رضا داور پناه

                                                                                                                                        مديركل امور اداري و مالي

                                 

 

فايلها
فرم قرداد انجام کار مشخص.doc 66.048 KB


خانه | بازگشت |
Guest (Portalguest)


Powered By Sigma ITID.